Abendhimmel
1 / 10
Overview

Gerda Lepke

(* 1939 Jena)

Abendhimmel

1993
45 × 67,8 cm
# G0006